آموزش ونمونه سوال فیزیک اول دبیرستان
فصل 1 2 3 :5نمره

فصل 4 :7نمره

فصل5:8نمره

+ نوشته شده در  شنبه 1393/01/30ساعت 8:58  توسط غلامی  | 

تعریف کنید:

شکست نور -  زاویه انحراف - ضریب شکست مطلق - زاویه حد - ضریب شکست - بازتاب کلی - پاشیدگی نور در منشور - طیف نور -سراب - کانون عدسی همگرا - کانون عدسی واگرا - توان عدسی

-          هر چه ضخامت عدسی ...............باشد توان عدسی بیشتر است.و هر چه توان عدسی بیشتر باشد فاصله کانونی عدسی ............است.

توان عدسی همگرا با علامت ................وتوان عدسی واگرا با علامت .................نشان داده می شود.

همواره تصویر مستقیم ٬..............نیز می باشد.

همواره تصویروارونه  ٬ ........... نیز می باشد.

بزرگنمایی عدسی واگرا همواره ...............از یک است.

بوسیله نور خورشید چگونه می توان کانون عدسی همگرا  را مشخص کرد؟

ذره بین از چه نوع عدسی می باشد. چرا ؟شکل را در این حالت رسم کنید.

-          فاصله کانونی عدسی همگرایی  120  سانتیمتر می باشد . اگر جسمی به طول   12  سانتیمتر را در فاصله  ۱۸۰سانتیمتر از عدسی قرار دهیم:

-          1- توان عدسی چند دیوپتر است؟

-          2 – فاصله تصویر تا عدسی چند سانتیمتر  است؟

-          3- طول تصویر را حساب کنید؟

-          4- شکل را رسم کنید.

توان عدسی واگرایی ۵- دیوپتر است. اکر فاصله جسم تا عدسی ۱۰۰ سانتیمتر باشد.حساب کنید:

الف)فاصله کانونی عدسی را

ب)فاصله تصویر تا عدسی و نوع تصویر

ج)اگر طول جسم ۱۸ سانتیمتر باشد طول تصویر چند سانتیمتر است؟

د)شکل را رسم کنید.

بزرگنمایی عدسی برابر ۲ می باشد.اگر فاصله جسم تا عدسی ۴۰ سانتیمتر باشد:

الف)نوع عدسی چیست؟

ب)توان عدسی چند دیوپتر است؟

ج)اگر طول تصویر ۸ سانتیمتر باشد طول جسم چند سانتیمتر است؟

د)شکل را رسم کنید؟


الف )در عبور پرتو نور از هوا به محيط شفافي اگر زاويه تابش 40 درجه وزاويه شكست 29 درجه باشد.ضريب شكست مطلق محيط شفاف چقدر است.

ب)زاویه حد محیط شفاف را حساب کنید؟

الف)در عبور نوراز هوابه محیط شفافی به ضریب شکست 1/4 اگر زاویه شکست 30 درجه باشد.زاویه تابش را حساب کنید. 

ب)سرعت نور در محیط شفاف را حساب کنید؟

پاشیدگی نور در منشور را همراه با رسم شکل تعریف کنید؟

علت پاشیدگی نور در منشور چیست؟

اگر ضريب شكست شيشه  1/5باشد.وضخامت آن 15 ميليمتر باشد.وآن را روي نوشته كتاب قرار دهيم.نوشته روي كتاب چند ميليمتر بالاتر ديده ميشود.

ضريب شكست محيط شفافي برابر 2 مي باشد. اگر محیط دوم هوا باشد زاويه حد محيط شفاف چند درجه است?

در عبور نور از محیط رقیق به محیط غلیظ اگر زاويه تابش 40 درجه و زاويه انحراف 25درجه باشد. زاويه شكست چند درجه است?

سرعت نور در شیشه 200000 کیلو متر بر ثانیه است. (سرعت نور در هوا 300000 کیلومتر بر ثانیه است.)

الف)ضریب شکست شیشه را حساب کنید؟

ب)زاویه حد شیشه را حساب کنید؟

با توجه به شکل:

الف-ضریب شکست کدام محیط بیشتر است . چرا؟

ب - سرعت نور در کدام محیط بیشتر است . چرا؟

در شكل مقابل زاويه­ي حد منشور۴۲ درجه   است و پرتو SI عمود بر وجه AB تابيده است. مسير نور را پس از ورود به منشور و خارج شدن از آن رسم كنيد.      

مسیر پرتوهای نور را ادامه دهید. زاویه حد مايع 45درجه است. ضریب شکست محیط شفاف را حساب کنید.

با توجه به شكل كه مسير نور را هنگام گذر از يك محيط شفاف به هوا نشان مي­دهد، عبارت­هاي زير را كامل كنيد:

الف- از اين شكل معلوم مي­شود زاويه­ ي...............در محيط شفاف 49 درجه  است.

ب- هرگاه پرتو نور بازاويه­ ي  تابش...............از 49 درجه بتابد از اين محيط................مي­شود.

ج- هرگاه نور با زاويه ­ي تابش................از 49 درجه بتابد............... رخ مي­دهد.
ادامه سوالات را در ادامه مطلب بخوانید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1390/12/18ساعت 19:1  توسط غلامی  | 

تعریف کنید: ماه گرفتگی- خورشیدگرفتگی - بازتاب نور - بازتاب آینه ای - تصویر مجازی - وارونی جانبی - تصویر حقیقی - کانون آینه مقعر

بزرگنمایی آینه تخت ............است.

بزرگنمایی آینه محدب ............است.

تصویر در آینه محدب همواره ...........است.

اگر جسم در مرکز آینه مقعر باشد طول تصویر .........طول جسم است.

ویژگی های تصویر در آینه تخت را بنویسید

قوانین بازتاب نور را بنویسید

آزمایشی را طراحی کنید که در آن مشخص شود فاصله جسم تا آینه با فاصله تصویر تا آینه تخت برابر است

آزمایشی را توضیح دهید که در آن درستی قوانین بازتاب نور اثبات شود.

آزمایشی را توضیح دهید که در آن بتوان مرکز آینه مقعر را مشخص کرد؟

چگونگی تشکیل تصویر در آینه تخت را رسم کنید.

به وسیله نور خورشید چگونه می توان کانون آینه مقعر (کاو) را مشخص کرد.

در دندانپزشکی از چه آینه ای استفاده می شود چرا

سر پیچ جاده ها از چه آینه ای استفاده می شود چرا

بزرگنمایی آینه ای برابر 2 است. اگر تصویر نسبت به جسم مستقیم باشد و فاصله آن تا آینه 80cm باشد:

الف)نوع آینه  و نوع تصویر چیست؟

ب)شعاع آینه چند cm  است؟

ج)اگر طول جسم 6cm باشد.طول تصویر چند cm است؟

د) شکل را رسم کنید؟

جسمی به طول 12سانتی متر در فاصله 20سانتی متری آینه محدب به شعاع 40سانتی متر قرار دارد.مطلوب است:

۱- فاصله تصویر تا آینه ونوع آن

۲- بزرگنمایی آینه

۳- طول تصویر

۴- رسم شکل

در کدام شکل ها مسیرپرتو به نحو صحیحی ترسیم شده است ؟

در شکل های زیر مسیر پرتو را در هر دو آینه ی تخت متقاطع کامل کنید .

ادامه سوالات را در ادامه مطلب بخوانید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 1390/11/07ساعت 0:19  توسط غلامی  | 

سوالات همراه پاسخ دیماه ۹۰ محمدی کاشانی ۱

سوالات همراه پاسخ دی 90 محمدی کاشانی 2

+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/11/02ساعت 11:59  توسط غلامی  | 

  فرمول فصل 5.swf - 97 KB فرمول فصل 4 فرمول فصل 1و2و3 

+ نوشته شده در  جمعه 1390/09/25ساعت 23:7  توسط غلامی  | 

نمونه سوالات فصل 3

1 -  تعریف کنید:

القای بار الکتریکی – اختلاف پتانسیل الکتریکی -  جریان الکتریکی – قانون اهم – توان الکتریکی مصرفی

2 - طريقة باردار كردن دو كره رسانا به روش القا را با رسم شكل توضيح دهيد .

3 - چگونه به کمک یک الکتروسکوپ می توان چسم رسانا رااز نارسانا تشخیص داد؟

4 - چگونه به کمک یک الکتروسکوپ می توان تشخیس داد که جسم بار الکتریکی دارد یا خیر.

5 - چگونه به کمک یک الکتروسکوپ می توان تشخیس داد که جسم بار الکتریکی مثبت دارد یا منفی.

6 – چگونه می توان به روش القا الکتروسکوپ را دارای بار الکتریکی مثبت نمود.

7 – به روش القا چگونه می توان یک کره فلزی را دارای بار الکتریکی منفی نمود.

8 – انرژی الکتریکی مصرفی به چه عواملی بستگی دارد.

9 – از جسمی که بدون بار الکتریکی است 100 الکترون گرفته می شود.

الف)بار الکتریکی جسم مثبت می شود یا منفی.

ب)بار الکتریکی جسم چند کولن می شود.

10 – یک کولن بار الکتریکی برابر با چند الکترون می باشد.

11 – از سیمی به مقاومت الکتریکی 100 اهم جریان الکتریکی 2 آمپر می گذرد.

الف)اختلاف پتانسیل الکتریک دو سر سیم چند ولت است.

ب)در مدت 5 دقیقه چند کولن بار الکتریکی از سطح مقطع سیم می گذرد.

ج)انرژی الکتریکی مصرفی چند ژول است.

د)توان الکتریکی مصرفی چند وات است.

12 – اگر از سیمی که جریان الکتریکی 4 آمپر از آن می گذرد.و دارای مقاومت الکتریکی 50 اهم باشد به مدت 100 ثانیه داخل 2 کیلو گرم آب قرار دهیم افزایش دمای آب چند درجه سانتیگراد میشود. اگر کل گرمای تولید شده به آب داده شود.

ادامه سوالات را در ادمه مطلب بخوانید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1390/09/17ساعت 22:35  توسط غلامی  | 

 نمونه سوالات فصل 2

1 – تعریف کنید:

دما – دماسنجی – دمای تعادل – گرما – گرمای ویژه – رسانش گرما

2 – معروفترین وساده ترین دماسنج ها کدامند. اساس کار آنها بر چیست.گستره سنجش دما برای این دماسنج ها را بنویسید.

3 – آیا با دماسنج الکلی می توان دمای جوش آب را اندازه گیری کرد.با دماسنج پزشکی چطور . چرا.

4 – آزمایشی را طراحی کنید که در آن مشخص شود آب رسانای ضعیف گرماست.

5 – تفاوت های دماسنج پزشکی با دماسنج جیوه ای معمولی را بنویسید.

6 – چرا در رادیاتور اتوموبیل از آب استفاده میشود. موارد استفاده دیگر آب به همین علت را بنویسید.

7 – چرا در روز های سرد لباس های پشمی می پوشیم.

8 – چرا مخزن شیشه ای دماسنج نازک است.

9 – چند ژول انرژی گرمایی به 2 کیلوگرم مس داده شود تا دمای آن از30 درجه سلسیوس به 60 درجه سلسیوس برسد

10 - الف)چرا غذا در زودپز زودتر پخته می شود؟

ب)چرا در زمستان به آب رادیاتر ضد یخ اضافه می کنند؟

11 – یک سماور برقی در هر ثانیه 800 ژول انرژی الکتریکی را به  انرژی گرمایی  تبدیل میکند اگر سماور به مدت 5 دقیقه روشن باشدوداخل آن 1 کیلوگرم آب باشد افزایش دما را حساب کنید اگر:

الف)کل گرمای تولید شده به آب داده شود.

ب)اگر 70 درصد گرمای تولید شده به آب داده شود.

12 – گلوله ای از جنس فولاد به جرم 200 گرم با سرعت 40 متر بر ثانیه به دیوار برخورد میکند و متوقف می شود اگر 70 درصد از انرژی جنبشی گلوله به انرژی درونی آن تبدیل شودافزایش دمای گلوله را حساب کنید.

 ادامه سوالات را در ادامه مطلب بخوانید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1390/09/10ساعت 21:45  توسط غلامی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/09/09ساعت 20:26  توسط غلامی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1390/09/09ساعت 15:24  توسط غلامی  | 

 

نمونه سوالات فصل1

1-      تعریف کنید:

اترژی جنبشی – انرژی پتانسیل گرانشی – انرژی درونی – انرژی پتانسیل کشسانی –سلول خورشیدی – زیست گاز – آهنگ مصرف انرژی

2 – توپی را به سمت بالا پرتاب می کنیم در مسیر رفت و برگشت توپ قانون پایستگی انرژی را برای آن بنویسید.

3 – گلوله ای روی سطح زمین پس از برخورد با فنر برمی گردد .قانون پایستگی انرژی را در مسیر رفت و برگشت بنویسید.

4- مهمترین عیب سوخت های فسیلی  را بنویسید.

5 – انرژی های تجدید پذیر  وتجدیدناپذیر را بنویسید.

6 –گلوله ای به جرم 2 کیلوگرم با سرعت 20 متر بر ثانیه به سمت بالا پرتاب می شود.

الف)اگر از اتلاف انرژی صرف نظر شود حد اکثر تا جه ارتفاعی میتواند بالا برود.

ب)اگر 10 درصد انرژی آن تلف شود حد اکثر تا چه ارتفاعی می تواند بالا برود.

7- شخصی 200 گرم از حبوبات را مصرف می کند اگر کل انرژی آن جذب بدن شخص شود چند دقیقه می تواند بازی بسکتبال را انجام دهد.

8 – گلوله ای به جرم 200 گرم با سرعت 40 متر بر ثانیه به دیوار برخورد می کند و متوقف می شود .انرژی درونی گلوله و دیوار چند ژول افزایش یافته است.

9 – کامیونی به جرم 1000 کیلو گرم  با سرعت 20 متر بر ثانیه درحال حرکت است .با دیدن مانعی ترمز می کند و متوقف می شود.انرژی درونی لاستیک و جاده چند ژول افزایش یافته است.

10 – سنگی به جرم 400 گرم از ارتفاع 2 متری سطح زمین رها می شود اگر از اتلاف انرژی صرف نظر کنیم سرعت آن در لحظه برخوردش با سطح زمین چقدر است.

11 -  چند گرم از کره باید مصرف شود تا بتوان 20 دقیقه بازی تنیس را انجام داد. اگر کل انرژی کره جذب بدن شود.

 

 ادامه سوالات  را در ادمه مطلب ببینید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/09/07ساعت 23:45  توسط غلامی  |